古朗月行

生活总结解梦网名签名疑惑解答
您的位置:首页 > 诗词 >

古朗月行

古朗月行
更新时间:2021-10-10
古朗月行(拼音版与翻译)

 gǔ lǎng yuè xing

 古朗月行

 xiǎo shí bú shí yuè ,hū zuò bái yù pán 。

 小时不识月,呼作白玉盘。

 yòu yí yáo tái jìng ,fēi zài qīng yún duān 。

 又疑瑶台镜,飞在青云端。

 xiān rén chuí liǎng zú ,guì shù hé tuán tuán 。

 仙人垂两足,桂树何团团。

 bái tù dǎo yào chéng ,wèn yán yǔ shuí cān ?

 白兔捣药成,问言与谁餐?

 古朗月行全诗带拼音 古朗月行古诗1

 chán chú shí yuán yǐng ,dà míng yè yǐ cán 。

 蟾蜍蚀圆影,大明夜已残。

 yì xī luò jiǔ wū ,tiān rén qīng qiě ān 。

 羿昔落九乌,天人清且安。

 yīn jīng cǐ lún huò ,qù qù bú zú guān 。

 阴精此沦惑,去去不足观。

 yōu lái qí rú hé ?qī chuàng cuī xīn gān 。

 忧来其如何?凄怆摧心肝。

 译文:

 小时候不认识月亮,把它称为白玉盘。

 又怀疑是瑶台仙镜,飞在夜空青云之上。

 月中的仙人是垂着双脚吗?月中的桂树为什么长得圆圆的?

 白兔捣成的仙药,到底是给谁吃的呢?

 蟾蜍把圆月啃食得残缺不全,皎洁的月儿所以晦暗不明。

 后羿射下了九个太阳,天上人间免却灾难清明安宁。

 月亮已经沦没而迷惑不清,没有什么可看的不如远远走开吧。

 心怀忧虑啊又何忍一走了之,凄惨悲伤让我肝肠寸断。

 注释:[由Www.QunZou.Com整理]

 1、团团:圆圆的样貌。

 2、疑:怀疑。

 3、瑶台:传说中神仙居住的地方。来源:《穆天子传》卷三:“天子宾于西王母,天子觞西王母于瑶池之上。西王母为天子谣曰:‘白云在天,山陵自出。道里悠远,山川间之。将子无死,尚能复来。’天子答之曰:‘予归东土,和治诸夏。万民平均,吾顾见汝。比及三年,将复而野。’”《武帝内传》称王母为“玄都阿母”。

 4、凄怆:悲愁伤感。

 5、去去:远去,越去越远。

 6、呼作:称为。

 7、白兔捣药成,问言与谁餐:白兔老是忙着捣药,究竟是给谁吃呢?言外有批评长生不老药之意。问言,问。言,语助词,无实意。与谁,一作“谁与”

 8、沦惑:沉沦迷惑。

 9、天人:天上人间。

 10、蟾蜍:《五经通义》:“月中有兔与蟾蜍。”蟾蜍,传说月中有三条腿的蟾蜍,所以古诗文常以“蟾蜍”指代月亮。但本诗中蟾蜍则另有所指。

 11、圆影:指月亮。

 12、阴精:《史记·天官书》:“月者,天地之阴,金之精也。”阴精也指月。

 13、羿:我国古代神话中射落九个太阳的英雄。《淮南子·本经训》记载:尧时十日并出,草木皆枯。尧命羿仰射十日,中其九。下头的“乌”即日,《五经通义》:“日中有三足乌。”所以日又叫阳乌。

 14、仙人垂两足:意思是月亮里有仙人和桂树。当月亮初生的时候,先看见仙人的两只脚,月亮渐渐圆起来,就看见仙人和桂树的全形。仙人,中国神话传说中为月驾车之神,叫舒望,又名纤阿。

 15、白玉盘:指晶莹剔透的白盘子。

 赏析一:

 这首诗描述了李白小时候对月亮的理解。一方面,他觉得月亮上有桂树与玉兔,有蟾蜍和后羿这些传说,对月亮无限的向往;另一方面,他又担心月亮会被伤害,忧心之余,却不能做什么来挽救,不禁感到肝胆俱损,悲痛不已。“小时不识月,呼作白玉盘。”简单直白,道出了一颗天真的童心。

 你小时候对月亮的理解是什么?你听说过玉兔捣药的故事么?我们已经讲了很多关于月亮的诗了,想一想谁的诗句最让你觉得月亮是美妙的呢?

 有一个成语叫做“返老还童”,就是说人老之后,就会像童年时那样简单、心地纯洁。很多人在成年之后,也都期望回到童年再去感受那种无忧无虑的时光,而很多大作家到了晚年,写出来的作品都像李白的《古朗月行》一样,淳朴真诚。难道人真的是从童年回到童年吗?其实最值得珍惜的,是一种纯正、简单的生活态度,任何人在任何阶段都能够拥有。

 赏析二:

 趣味而又绝佳的诗作,莫过于李白的《古朗月行》,尤其是诗的前四句,生动幽默,浪漫神奇,入选小学语文教材,能引起孩童对古诗的热爱。但赏析整首诗,却是诗人忧国忧民的绝佳诗作。

 诗人先是写出少儿时期对月亮幼稚而又完美的认识。幼小的时候不明白明月为何物,便称它为挂在天空中的白玉盘。怀疑它是瑶台仙镜,飞在夜空青云上边。

 前四句诗,把儿童的天真、好奇的特点生动地表现了出来,语言质朴,比喻趣味,充满了神奇的遐想。

 诗人继续发挥神奇的想象力,嫦娥、玉兔、桂树俱在明月上,悠闲自在,一句“谁与餐”又透出一丝寂寞。运用这一神话传说,描绘出了月亮宛若仙境般的景致。

 随即笔锋转折。自古“月有阴晴圆缺”,诗人认为月未盈满,是被丑陋的蟾蜍吃掉了。谁能拯救受到伤害的月亮诗人想起了远古英雄“后羿”。后羿曾力挽狂澜,救人民于水火。

 但英雄能来吗

 诗到结束,英雄没有出现,月亮继续被侵蚀,诗人无可奈何,失望至极。他想走,不想看着正在被伤害的月亮,但又不忍一走了之,内心矛盾重重,忧心如焚。

 伟大的李白!忧国忧民的李白!他看到了大唐盛世下奸臣当道,贪官横行,这些丑陋的蛀虫正在腐蚀大唐的基石。

 李白想化身成神话里的英雄,“万里烟尘一剑扫”,可惜报国无门,英雄无用武之地,只能望月兴叹。

 全诗以儿童趣味的想像开篇,以忧愤无奈之情结尾,清新俊逸,富有魅力,发人深思,是一篇绝佳的诗作。

 赏析三:

 这是一首乐府诗。“朗月行”,是乐府古题,属《杂曲歌辞》。鲍照有《朗月行》,写佳人对月弦歌。李白采用这个题目,故称《古朗月行》,但没有因袭旧的资料。诗人运用浪漫主义的创作方法,经过丰富的想象,神话传说的巧妙加工,以及强烈的抒情,构成瑰丽神奇而含意深蕴的艺术形象。

 诗中前四句“小时不识月,呼作白玉盘。又疑瑶台镜,飞在青云端。”先写儿童时期对月亮稚气的认识,以“白玉盘”、“瑶台镜”作比喻,生动地表现出月亮的形状和月光的皎洁可爱,使人感到十分新颖趣味。“呼”、“疑”这两个动词,传达出儿童的天真烂漫之态。这四句诗,看似信手写来,却是情采俱佳。

 然后,又写月亮的升起:“仙人垂两足,桂树何团团?白兔捣药成,问言与谁餐?”古代神话说,月中有仙人、桂树、白兔。当月亮初升的时候,先看见仙人的两只脚,而后逐渐看见仙人和桂树的全形,看见一轮圆月,看见月中白兔在捣药。诗人运用这一神话传说,写出了月亮初生时逐渐明朗和宛若仙境般的景致。

 然而好景不长,月亮渐渐地由圆而蚀:“蟾蜍蚀圆影,大明夜已残。”蟾蜍,俗称癞蛤蟆;大明,指月亮。传说月蚀就是蟾蜍食月所造成,月亮被蟾蜍所啮食而残损,变得晦暗不明。“羿昔落九乌,天人清且安”,表现出诗人的感慨和期望。古代善射的后羿,射落了九个太阳,只留下一个,使天、人都免除了灾难。诗人在那里引出这样的英雄来,既是为现实中缺少这样的英雄而感慨,也是期望能有这样的英雄来扫除天下。

 然而,现实毕竟是现实,诗人深感失望:“阴精此沦惑,去去不足观。”月亮既然已经沦没而迷惑不清,就没有什么可看的了,不如趁早走开吧。这是无可奈何的办法,心中的忧愤不仅仅仅没有解除,反而加深了:“忧来其如何?凄怆摧心肝。”诗人不忍一走了之,内心矛盾重重,忧心如焚。

 这首诗,大概是李白针对当时朝政黑暗而发的。唐玄宗晚年沉湎声色,宠幸杨贵妃,权奸、宦官、边将擅权,把国家搞得乌烟瘴气。诗中“蟾蜍蚀圆影,大明夜已残”似是讽刺这一昏暗局面。沈德潜说,这是“暗指贵妃能惑主听”。(《唐诗别裁》)然而诗人的主旨却不明说,而是通篇作隐语,化现实为幻景,以蟾蜍蚀月影射现实,说得十分深婉曲折。诗中一个又一个新颖奇妙的想象,展现出诗人起伏不平的感情,文辞如行云流水,富有魅力,发人深思,体现出李白诗歌的雄奇奔放、清新俊逸的风格。